İnanlı Mahallesi 1770 Parseli Kapsayan 1/1000 UİP Plan Notu Değişikliği

İlan Askı Tutanağı          T.B.B. Meclis Kararı          Plan Paftası          Plan Notu Değişikliği Raporu