MURATLI BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU

ADI VE SOYADI GÖREVİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ufuk GENÇTÜRK

Belediye Başkan Yard.

Komisyon Başkanı

Tel: 361 23 13

Faks: 361 23 14

Hale ÖZCAN DUYGU

Ver. Haz. Kont. Mem.

Üye

Tel: 361 23 13

Faks: 361 23 14

Nevin YILDIRIM

Belediye Hemşiresi

Üye

Tel: 361 23 13

Faks: 361 23 14

 

            25.05.2004 tarih ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a dayanılarak çıkartılan 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan toplantıda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.

            KARAR TARİHİ: 06/01/2017

            KARAR SAYISI: 2017/01

  1. Kamuda etik kültürünün yerleşmesi, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini bilmesi, toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak ve kamu yönetimine halkın güvenin arttırmak amacıyla Kamu Görevlileri Etik İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurum amirlerince personele hatırlatılması,
  2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca düzenlenecek olan hizmet içi eğitim programlarında "Etik kültürünün, bilincinin yerleştirilmesi ve geliştirilmesi" konusuna yer verilmesi,
  3. Yönetmeliğin "Etik davranış ilkelerine uyma" başlıklı 23. maddesi 2 fıkrası gereğince, Kurumlarda etik sözleşmesi imzalamayan veya yeni atanan personel varsa "Etik Sözleşme Belgesi" nin imzalattırılarak özlük dosyasında muhafaza edilmesi,
  4. Etik Günü (25 Mayıs) ve Haftası (25 Mayıs-31 Mayıs) nedeniyle konu ile ilgili bilgilendirici afişlerin belediyemiz İlan Panosuna asılması,
  5. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin etik komisyonuna verdiği yetkiler çerçevesinde personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlar ile ilgili olarak tavsiye ve yönlendirmelerde bulunmak görevi kapsamında komisyona yapılacak başvuruların değerlendirmesinin yapılması,
  6. Daire Amirleri tarafından personelin, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirlenen etik davranış ilke değerlerine bağlı olarak görev yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi,
  7. Belediye Başkanlığımız Etik Komisyonu çalışmalarının gerek kurum personeli gerekse toplum tarafından bilinmesi amacıyla Belediyemiz internet sitesinde yayınlanmasına karar verilmiştir.

Haberler

03 Haziran 1936 Mustafa Kemal ATATÜRK Muratlıda!

03/06/2021

ATA'mızın Muratlı'ya Gelişinin 85. Yıl Dönüm Kutlandı

03/06/2021

Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri 1. Taksit Ödemeleri Başladı.

31/05/2021