2023-2026 Yılı Banka Promosyon İhale İlanı

T.C.

MURATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

2023- 2026 YILI BANKA MAAŞ PROMOSYONU

İHALE İLANI

 

 

Banka Promosyonu İhale Numarası: 2023/ 1

1- Kurumun;

a) Adı                  : Muratlı Belediye Başkanlığı

b) Adresi             : Muradiye Mahallesi 100. yıl caddesi no:67/ 1 Muratlı/ TEKİRDAĞ

c) Telefon No    : 0282 361 23 13

ç) Faks No           : 0282 361 23 14

d) E-Posta           : info@muratli.bel.tr

               

2- İhale Konusu                   : Banka Promosyon İhalesi

3- İhale Usulü       : 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayan kapalı zarf ve Açık Arttırma Usulü

4- Personel Sayısı : 65

5- 2023 Yılı Ortalama Nakit Akışı (Aylık) : 1.250.000,00₺ ila 1.500.000,00₺ arası

6- İhale Toplantı Yeri    : Muratlı Belediye Başkanlığı Meclis Salonu       

7- İhale Tarih ve Saati   : 30/01/2023 saat: 10:00

 

Diğer hususlar:

  1. Banka Promosyon İhalesi ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.
  2. Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler davet mektubu ekinde gönderilecektir.
  3. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Açık Arttırma yöntemi ile belirlenecektir.
  4. Teklif zarfları, en geç 30/01/2023 günü saat 09:55’e kadar Muratlı Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen ihale komisyonuna; ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir. Teklif dış zarfında bulunması gereken hususlar ile teklifin değerlendirilmesine ilişkin hususlar tip şartnamede belirtilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE İHALE EDİLEN BANKA MAAŞ PROMOSYONU İÇİN UYGULANACAK           İDARİ ŞARTNAME TASARISI

 

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

 

Madde 1- Kuruma ilişkin bilgiler

 

1.1.        Kurumun;

 

a) Adı                  : Muratlı Belediye Başkanlığı

b) Adresi             : Muradiye Mahallesi 100. yıl caddesi no:67/ 1 Muratlı/ TEKİRDAĞ

c) Tel no              : 0282 361 23 13

d) Faks No          : 0282 361 23 14

e) E-Posta           : info@muratli.bel.tr

 

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

 

2.1.        İhale konusu işin;

 

a)   Adı          : Banka Maaş Promosyonu İhalesi

b)  Niteliği    : Muratlı Belediye Başkanlığı personelinin aylık ve şartnamede belirtilen ücretlerinin

                         ödenmesi işi.

 

2.2.        İhale usulü;  Herhangi bir ihale kanununa tabi olmayan “Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü”

 

2.3.        Dayanak; 17 Temmuz 2012 tarih ve 28356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No:1), Başbakanlığın 20 Temmuz 2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2007/21 sayılı Genelgesi, 5 Ağustos 2008 tarih ve 26958 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2008/18 sayılı Genelgesi, 10 Ağustos 2010 tarih ve 27668 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2010/17 sayılı Genelgelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

2.4.        Personel sayısı; 2023 yılı itibariyle yönetici, idari ve teknik konumunda (Kadrolu, sözleşmeli memur ve sürekli işçi) olmak üzere toplam 65 personel görev yapmaktadır.

 

2.5.        Yıllık nakit akışı; Muratlı Belediye Başkanlığı yönetici, teknik ve idari konumda ki personelin (Kadrolu, sözleşmeli memurlar ve sürekli işçi) aldığı maaş, fazla mesai, yol harcırahı, arazi tazminatı, kıdem tazminatı vb. yaklaşık nakit akışına ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 

2023 yılı aylık Toplam Maaş Ödemesi  : 1.250.000,00₺ ila 1.500.000,00₺ arası

2023 yılı yıllık Diğer Ödemeler Tahmini               : 1.000.000,00₺

2023 Tahmini Toplam Nakit Akışı            : 15.000.000,00₺ ila 18.000.000,00₺ arası

* Bu rakamların 2023 yılı bitiminden sonra ortalama olarak yıllık bazda % 7-15 arasında artarak devam edeceği öngörülmektedir.

 

 

 

 

 

Madde 3- İhaleye son teklif verme tarihi ve saati

 

3.1.

a) Tekliflerin sunulacağı adres: Muradiye Mahallesi 100. yıl caddesi no:67/ 1 Muratlı/ TEKİRDAĞ

b) İhalenin yapılacağı adres     : Muradiye Mahallesi 100. yıl caddesi no:67/ 1 Muratlı/ TEKİRDAĞ

c) İhale (son teklif verme) tarihi: 30/01/2023

d) İhale (son teklif verme) saati : 09:55’dir.

 

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adrese verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar Kuruma ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

 

3.3. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

 

3.4. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

 

3.5. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

 

Madde 4- İhale dokümanının görülmesi ve temini

 

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir ve temin edilebilir;

 

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Muradiye Mahallesi 100. yıl caddesi no:67/ 1 Muratlı/ TEKİRDAĞ

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: www.muratlibel.tr

c) Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler davet mektubu ekinde gönderilecektir.

 

Madde 5- Bildirim ve tebligat esasları

 

5.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır.

 

5.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih, tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleştirilememesi halinde tebligat, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir.

 

5.3. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün Kurum tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.

 

5.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, Kurumun resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılır.

 

5.5. Bankalar tarafından Kurumla yapılacak yazışmalarda, elektronik posta ve faks kullanılamaz.

 

İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

 

Madde 6- İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

 

6.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihi olan son teklif verme gününden üç gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir.

 

Madde 7- Teklif hazırlama giderleri

 

7.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı Kurumdan isteyemez.

 

Madde 8- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

 

8.1. Kanuni ikametgâh sahibi olunması,

 

8.2. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

 

8.3. İstekliler adına temsil ve ilzama yetkili katılımcılara ait ilgili organ kararları ya da vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ya da imza sirküleri,

 

8.4. Teklif mektubu.

 

TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI, SUNULMASINA VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

 

Madde 9- Tekliflerin sunulma şekli

 

9.1. İhaleye katılacak olan bankalar, 8'inci maddede belirtilen belgeleri en geç 30/01/2023 günü saat 09.55’e kadar yazılı teklifleri ile birlikte ihale komisyonuna zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, açık adresi ve yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalı veya kaşeli kapalı zarf içinde teslim etmek zorundadırlar.

 

9.2. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

 

9.3. Teklif Mektubunda;

 

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

 

9.4. İlk yazılı teklif tutarı (2023- 2026) 35 aylık (kişi başı 15.000.00₺'nin (onbeşbintürklirası) altında olmayacaktır bu teklifin altında ki belirtilen miktar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

Madde 10- Tekliflerin değerlendirilmesi

 

10.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

 

10.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan Kurumun açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Teklif mektubunda teklif edilen promosyon bedeli yazı ve rakamla gösterilecektir.

 

10.3. İstekli bankalar tarafından kapalı zarf içinde verilen yazılı teklifler, ilk teklif olup; komisyon tarafından banka yetkililerinin huzurunda teklif tutarının açıklanmasından ve değerlendirilmesinden sonra açık arttırma turlarına geçilecektir.

 

10.4. İlk yazılı teklif tutarı (2023- 2026) 35 aylık kişi başı 15.000,00₺ (onbeşbintürklirası) nın altında ki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 15.000,00₺ (onbeşbintürklirası) ve fazlası promosyon tutarı veren bankalar arasında açık artırma usulü ile diğer turlara geçilecektir. Açık artırma turlarında ihaleye iştirak eden bankaların yetkilileri sözlü olarak tekliflerini yenileyeceklerdir. Açık artırma ile verilen sözlü teklifler, açık artıma tutanağına yazılacaktır. Açık artırma en az kişi başı 1.000,00₺ (Bintürklirası) ve katları şeklinde olacaktır. Bankalar teklif ettikleri promosyon tutarının %10 (yüzdeon)’unu geçmeyecek şekilde silinmeyen chip para/ para puan vb. tekliflerde bulunabilirler.

 

10.5. Her tur sonunda en az teklifte bulunan istekli bankaya açık artırmaya devam edip etmeyeceği sorulacaktır. İhaleden çekilmek isteyen banka ihale dışı bırakılacaktır. Açık artırmaya devam eden bankalarla açık teklif alınmak suretiyle devam edilecektir.

 

Madde 11- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

 

11.1. Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde; “en avantajlı teklif” olarak şartnamede belirtilen tüm şartların kabul edildiği ve promosyon olarak verilen en yüksek fiyat teklif esas alınacaktır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi banka süresi içinde sözleşme imzalamaz ise, Kurum ekonomik açıdan en avantajlı ikinci banka ile belirlenen süreler içinde sözleşme imzalayabilir.

 

Madde 12- İhalenin karara bağlanması

 

12.1. İhale komisyonu; gerekirse ihaleyi ertelemeye veya iptal etmeye, ihale üzerinde kalan banka ile sözleşme imzalanması konularında karar vermeye yetkilidir.

 

12.2. Komisyon tarafından alınan ihale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.

 

Madde 13– Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi

 

13.1. İhale yetkilisince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) işgünü içinde, 5 inci maddede belirtilen hükümlere göre yürütülür.

 

Madde 14- Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

 

14.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen 15 (on beş) gün içinde sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

14.2. Maaş müşterisi sözleşme ve şartname hükümleri dâhilindeki anlaşmazlıklarla ilgili öncelikle yazılı olarak bankaya, sorun çözülmemesi halinde Kuruma müracaat eder. Anlaşmazlık sözleşme ve şartname hükümleri dâhilinde ise banka yazılı olarak uyarılır.

 

14.3. Banka sözleşme ile üstlendiği işleri tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez, devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu Bankaya ait olmak üzere Kurum mahkemeden bir karar almaya ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın sözleşmeyi sonlandırır.

 

14.4. İhale üzerinde kalan banka, sözleşme süresince ve daha sonra elde ettiği personel bilgilerini bu şartname hükümleri dışında kullanamaz.

 

SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

 

Madde 15- Sözleşmenin Uygulanmasına İlişkin Hususlar

 

15.1. Kurum tarafından personelin tamamına ait maaş tutarı ödeme tarihinden 2 (iki) iş günü önce banka şubesi nezdinde yeni açılacak olan vadesiz mevduat hesabına aktarılır. Banka harcama birimlerinin vadesiz mevduat hesabına aktarılan tutarları, personelin tamamı için maaş hesaplarına kanuni süresinde (Her ayın 15’i saat 00:01’ den itibaren) aktararak, hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Maaş, yol harcırahı, arazi tazminatları, fazla mesai, sosyal yardımlar, yolluklar, kıdem tazminatı vb. gibi diğer ödemeler ise ilgili hesap bakiyesinin yeterli olması durumunda banka listesinin bankaya ulaştırıldığı gün hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirilecektir. Maaş veya sözleşmede belirtilen diğer ödemelerden personel hesabına aktarılamayan veya hesabı kapalı olup, ödeme yapılamayan kayıtlar banka tarafından Kuruma ivedilikle bildirilecektir.

 

15.2. İhale üzerinde bırakılan banka tarafından; 15.04.2023 tarihinde kişi başına ödemeyi taahhüt ettiği promosyon tutarını, en geç 15/ 04/ 2023 tarihinde o ayın maaş ödemesi ile birlikte 1 (bir) defada peşin olarak, Kurum tarafından bildirilen personel hesaplarına aktaracaktır.

 

15.3. İhale üzerinde bırakılan bankanın; Muratlı ilçe merkezinde en az 1 (bir) adet ATM cihazı olmalı, ATM cihazı yok ise Söz konusu ATM’lerin kiralamaları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre yapılacaktır. Banka maaş ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde ATM’lerde yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür.

 

Madde 16- İhale uhdesinde kalan Banka tarafından Belediye personeline sağlanacak avantajlar

 

16.1. Maaş hesabından yapılacak İnternet, cep şube, telefon bankacılığı ve ATM aracılığı ile maaş hesabından gerçekleştirilen para yatırma, para çekme, yurtiçi hesaplara yapılacak havale, EFT ve ödemelerden ücret alınmayacaktır.

 

16.2. Personelin bankadaki maaş hesabından sözleşme süresince aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı (Banka şubesinden, maaş müşterisince yapılan para yatırma ve para çekme işlemi dahil) alınmayacaktır.

 

16.3. İhale uhdesinde kalan banka maaş müşterisinin talebi halinde, maaş müşterisi için uygun bulunan, para puan, chip para vb. kazanılabilen ve taksit yapılabilen bir adet kredi kartı ve bu kredi kartına ait bir adet ek kart verecektir. Sözleşme süresince bu kartların verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı Kurumdan, personelinden ve ek-kart hamilinden yıllık kart ücreti talep etmeyecektir. Bu kartlardan herhangi bir ücret alınmayacaktır. (l kart ve ek kart için geçerlidir)

 

16.4. Maaş Müşterisinden kaynaklanan hatalar hariç; banka tarafından kaynaklanan ödeme yanlışlıkları internet bankacılığı ve bankanın sisteminde oluşacak hataları banka 5 (beş) iş günü içinde çözmekle yükümlüdür.

 

16.5. İnternet bankacılığı işlemleri için banka tarafından gönderilen kısa mesajlar (SMS) ,e-mail vb. iletişim kanalları için ücret alınmayacaktır.

 

16.6. Banka sözleşme süresince, kredi kartı, maaş kartı ve ek kartların kaybolması, çalınması veya bozulması halinde ücretsiz yenileme yapacaktır.

 

16.7. 2024 yılı için kadrolu ve sözleşmeli personel, sürekli işçi pozisyonunda çalışan personelin ocak ve temmuz aylarında devlet tarafından açıklanan zam ve enflasyon oranları; toplam %20 (yüzdeyirmi)’yi geçmesi halinde 2024 yılı Ağustos ayının 15’ inde, 2025 yılı devlet tarafından açıklanan zam ve enflasyon oranları; Ocak ve Temmuz ayları toplamı %20 (yüzdeyirmi)’ yi geçmesi halinde 2025 yılı ağustos ayının 15’inde, her yıl için bir defalığına mahsus olmak üzere banka tarafından kişinin banka maaş kartlarına yıllık 2.000,00 TL (ikibintürklirası) silinmeyen chip para/ para puan tanımlanır.

 

16.8. Maaş hesabından internet şubesi, telefon bankacılığı ve mobil bankacılıkla yapılacak Elektrik, Su, Doğalgaz, Sabit Telefon, Cep Telefonu, vb. Otomatik fatura ödemeleri gibi yapılan talimatlı ödemeler için ücret talep edilmeyecektir.

 

16.9. İnternet şubesi, telefon bankacılığı ve mobil bankacılıkla yapılacak düzenli ödeme talimatlarından ücret alınmayacaktır.

 

16.10. ATM’den kartla, QR kod vb. günlük para çekme limiti 5.000,00TL. (beşbintürklirası) olup hiçbir kesinti yapılmayacak, artı bakiye vb. hariç

 

Madde 17- Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Vergi, Resim ve Harçlar

 

17.1. Promosyon anlaşması ile ilgili tüm vergi resim ve harçlar damga vergisi ilgili bankaya aittir.

 

Madde 18- Sözleşmenin Süresi

 

18.1. Banka ile yapılacak sözleşme süresi 15/ 04 / 2023- 15/ 02/ 2026 tarihleri arasında 2 (iki) yıl 11 (onbir) ay olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

Madde 19- Cezai Hükümler

 

19.1. Açık arttırma sonucunda promosyon ihalesini kazanan Banka kanuni süresi içinde sözleşmeyi imzalar. Açık arttırma sonucunda promosyon ihalesini kazanan Bankanın kanuni süresi içinde sözleşmeyi imzalamaya yanaşmaması halinde açık arttırma sonucunda verilen kişi bazlı teklifin sözleşmede belirtilen toplam personel sayısı sonucunda oluşacak toplam promosyon bedelinin %20 (yüzdeyirmi)'si kadar ceza ödemeyi kabul eder. Bu durumda son tura kalan en iyi 2’nci teklif sahibi banka sözleşmeye davet edilebilir. Kurum davet edip etmemekte serbesttir.

 

19.2. Sözleşme yapıldıktan sonra bankanın taahhüdünden vazgeçmesi ya da taahhüdünün sözleşme ve şartname hükümlerine göre yerine getirmemesi veya herhangi bir eksiklik halinde (Kurumdan kaynaklanan nedenler hariç) anlaşmalı banka 1. defa yazılı olarak uyarılır, ikinci defa tekrarında açık arttırma sonucunda verilen kişi bazlı teklifin sözleşmede belirtilen toplam personel sayısı sonucunda oluşacak toplam promosyon bedelinin %20 (yüzde yirmi)' si oranında ceza ödemeyi kabul eder. Üçüncü defa tekrarında ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bankaca ödenen promosyon bedelleri hiçbir şekilde iade edilmez.

 

19.3. İhaleyi kazanan banka, sözleşme süresince ve sonrasında personele ve ek kart hamiline ait elde ettiği her türlü bilgi ve belgeleri şartname hükümleri dışında başka bir amaç için kullanamaz kanuni yetkisi bulunmayan üçüncü şahıslara bu bilgileri veremez. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen banka 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri doğrultusunda doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan sorumludur.

 

19.4. Banka sözleşme ile üstlendiği işleri tamamen veya kısmen Kurumun izni olmadan başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu Bankaya ait olmak üzere Kurum mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bankaca ödenen promosyon bedelleri hiçbir şekilde iade edilmez.

 

19.5. İhalenin yapıldığı tarihten itibaren belirtilen nakit akışının sözleme süresi boyunca %80’i geçmesi, deprem, su baskını, sel, yangın, doğal afet, salgın hastalıklar veya uzun süreli hastalıklar, ülkenin ve bölgemizin ekonomik koşulları nedeni ile genel olarak enflasyonun alım gücüne etkisi sebebiyle çalışan kişilerin hak kaybına uğramaması için revize edilmesi hususunda kurum, banka yetkilileri ile yeni sözleşme yapılması sürecini görüşür.

 

Madde 20- Anlaşmazlıkların çözümü

 

20.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlıklar öncelikle taraflar arasında sulh yoluyla çözülür. Anlaşmazlıkların sulh yoluyla çözülememesi halinde Muratlı Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.