Yıkılacak derecede Tehlikeli Yapılar

     İlgi yazı ile, İlçemiz genelindeki metruk binaların vatandaşların huzur ve güvenliğini bozmamak, asayiş yönünden sıkıntı yaratmamak ve illegal faaliyetlere mahal vermemek adına metruk binaların yıkılması veya yıkılamayan metruk binaların kullanılmasının kısıtlanması istenmektedir. 
     İlgi yazıya istinaden yapılan incelemelerde; İlçemiz, Muradiye Mahallesi, Dere Sokak No: 19 kapı numaralı adreste ve 117 ada 42 parsel sayılı yerdeki yapının ekteki Maili İnhidam tutanağından anlaşılacağı üzere taşıyıcı sisteminin meri deprem yönetmeliğine uygun olmadığı ve metruk yapı olduğu Belediyemiz teknik elemanlarınca tespit edilmiştir. Bahse konu ile ilgili, 3194 Sayılı İmar kanununun Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar başlıklı 39. Maddesinde (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) 'Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistenıindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe Uç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılanıanıası halinde bu durunı tebligat yapan idarenin İnternet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olnıak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun oıtadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir. 'Denilmektedir. 3194 Sayılı İmar Kanunun 39.Maddesine ve Maili İnhidam Tutanağına istinaden bahse konu yapının, bu yazının İnternet sayfamızdaki ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde malikin mirasçıları olarak tarafınızca yıkım ruhsatı alınarak yıktırılması gerekmektedir. 
     Yapının belirtilen süre içinde yıkılmaması halinde gereği Belediyemizce yapılacak olup, ilgili Kanun hükümleri doğrultusunda, masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinin mirasçıları olarak tarafınızdan karşılanacağı hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim. 

 

Maili İnhidam Tutanağı

Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapılar